KHĂN GIẤY ƯỚT DIAPEX 80 TỜ

  Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY ƯỚT DIAPEX 80 TỜ

  Mã sản phẩm:

  Thành phần:

  Kích thước:

  Số lớp:

  Định lượng:

  Đóng gói: