Diapex Wonder Pants

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN02 Thành phần: Kích thước: Size L, Từ 9 - 13 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 9 miếng / gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN06 Thành phần: Kích thước: Size L, bé từ 9 - 13 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 20 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN01 Thành phần: Kích thước: Size M, Từ 7 - 12 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 10 miếng/ gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN05 Thành phần: Kích thước: Size M, bé từ 7-12 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 22 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN03 Thành phần: Kích thước: Size XL, Từ 12 - 17 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 8 miếng/ gói x 12 gói/ thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN07 Thành phần: Kích thước: Size XL, Bé từ 12 - 17 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 18 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN04 Thành phần: Kích thước: Size XXL, bé >15 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 7 miếng / gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN08 Thành phần: Kích thước: Size XXL, bé >15 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 16 miếng / gói x 8 gói/ thùng